REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PERSO

Sklep Internetowy Perso dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

 1. WARUNKI OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 4. OPCJE DOSTAWY
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 8. POZASĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem marki PERSO oraz Sklepu Internetowego Perso jest firma:
  F.D.H. KOLIMPEX s.c.
  Pola Karolińskie 4
  02 - 401 Warszawa
  REGON: 012981193
  NIP: 5272121068
  Firma działa na rynku odzieżowym od 1998 roku, zajmuje się projektowaniem i produkcją odzieży pod marką własną.
 2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usługi sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Perso, dostępnego pod adresem domeny www.perso.pl.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 6. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym, także poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony z chwilą dodania Produktu do koszyka i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na subskrypcji Newslettera zostaje zawarta po dodaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz kliknięciu pola „Zapisz się”. W dowolnej chwili można zrezygnować z subskrypcji Newslettera wpisując swój adres e-mail ponownie i klikając pole „Wypisz”.
 5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) można składać w formie elektronicznej na adres biuro@perso.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Wszystkie Usługi Elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień. Aby złożyć Zamówienie należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu, wypełnić Formularz Zamówienia w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz kliknąć w formularzu pole „Potwierdź zakup”.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży a Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.
 3. W przypadku braku Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach. Stan faktyczny ilości towaru zawsze wymaga potwierdzenia z aktualnym stanem magazynu, który cały czas się zmienia. Kolory oraz rozmiary odzieży dostępne na stronie Sklepu są zgodne z produkcją odpowiedniego modelu.
 4. Ceny Produktów uwidocznione w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatki, nie zawierają kosztów dostawy. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami, kosztami dostawy oraz ewentualnie innymi kosztami Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Cena Produktu jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia i nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 7. Sklep Internetowy realizuje tylko sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W kwestii sprzedaży hurtowej prosimy o kontakt pod adresem: biuro@kolimpex.pl lub z przedstawicielami handlowymi pod nr tel. 508 122 003 lub 600 319 999.

OPCJE DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • przesyłka paczkomatowa(realizowana za pośrednictwem firmy InPost)
  • przesyłka kurierska - (realizowana za pośrednictwem firm InPost oraz DPD Polska)
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że konkretna Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy Produktu jest wskazany na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu dostawa jest zrealizowana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych. Początek biegu tego terminu liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, systemem płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, zaś w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu wysyłki.
 4. Dostawa Produktów możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wpłaty należy dokonać na konto firmy Kolimpex nr. 88 1090 1694 0000 0001 1615 2198 w Banku Santander. Dane rachunku bankowego Sprzedawcy dostępne są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności” oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia.
 4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Płatności" oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068.
 5. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia (za wyjątkiem pkt. 2).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej nie będącej przewoźnikiem, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej – licząc od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, zalecamy jednak formę pisemną, która ułatwi stronom obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub dołączyć je do zwracanego Produktu. Sprzedawca niezwłocznie informuje Konsumenta o fakcie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego jako w zakładce „Zwroty”. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 3. Towar podlegający zwrotowi winien być w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wydał inną dyspozycję w formularzu odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Bezpośredni koszt odesłania Produktu ponosi Konsument.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. Każdy Produkt obarczony wadą fizyczną lub prawną może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jego niezgodności z umową.
 2. Reklamacje zalecamy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail. Proponujemy skorzystanie z formularza reklamacji, który jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje". Zaleca się podanie w opisie reklamacji rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację co ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie. Powyższe wymogi mają formę rekomendacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu. 
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w tym terminie będzie oznaczać, że uznał on reklamację za zasadną.
 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji lub do wykonania uprawnień wynikających z rękojmi konieczne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy należy odesłać go na adres: F.D.H. KOLIMPEX s.c., Pola Karolińskie 4, 02 - 401 Warszawa. Koszt dostarczenia Produktu do Sprzedawcy podlega zwrotowi.
 5. Jeżeli Klient stwierdził, że do uszkodzenia Produktu doszło w czasie transportu z winy przewoźnika, zalecamy sporządzenie w obecności spedytora protokołu uszkodzenia, który będzie można załączyć do zgłaszanej reklamacji.

POZASĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient będący Konsumentem posiada szereg możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem porady@dlakonsumentow.pl. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ADMINISTRACJA. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Perso jest właściciel sklepu - firma F.D.H. KOLIMPEX s.c. z siedzibą pod adresem ul. Pola Karolińskie 4, 02 - 401 Warszawa, REGON: 012981193, NIP: 5272121068. Dane kontaktowe administratora: biuro@perso.plDane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe to w rozumieniu ustawy informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio. Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy za zgodą Klienta wyrażoną w chwili akceptacji regulaminu. Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystujemy je wyłącznie na potrzeby działalności Sklepu Internetowego Perso i są to:Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do poszczególnych działań oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Część uprawnień Klient może zrealizować samodzielnie logując się do swojego konta, pozostałe - wysyłając odpowiednie żądanie do administratora sklepu. Imię i nazwisko, adres dostawy/adres nabywcy, adres e-mail, nr telefonu, nr NIP i dane adresowe firmy (w przypadku chęci otrzymania faktury), nr konta bankowego (np. przy wpłacie na konto lub do zwrotu należności) - dane te są używane do realizacji zamówień, rejestracji kont, dokonania rozliczeń oraz informowania klientów o nowych produktach czy promocjach (marketing bezpośredni) i są udostępniane innym podmiotom w zakresie koniecznym do realizacji tych celów. Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy. Prawo nakłada obowiązek udzielenia stosownej odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania zgłoszenia.
 3. PLIKI COOKIES. Sklep Internetowy podczas korzystania z witryny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach). Pliki te są zapisywane w pamięci komputera użytkownika bądź innego urządzenia końcowego (tabletu, telefonu, itd.) i wykorzystywane m.in. w celu prawidłowego i szybszego ładowania strony, do zapamiętywania informacji o sesji, udostępniania funkcji serwisu a także w celach statystycznych i marketingowych. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały i odpowiednio są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub przechowywane w sposób stały. Można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 4. ODBIORCY DANYCH. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki a w przypadku korzystania z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą udostępnia dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. Dane te nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Sklep Internetowy poza danymi osobowymi analizuje również dane statystyczne (np. pliki cookies) zbierane przez administratorów systemów internetowych. Mogą one obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony przekierowania, typ używanego sprzętu itp. Dane te są wykorzystywane w celach analizy statystycznej (głównie przez platformę Google Analytics), profilowania i oceny globalnego ruchu - w szczególności w badaniu zachowań Klientów, liczbie odwiedzin oraz o sposobie korzystania z zawartości Sklepu. Informacje te w sposób anonimowy są przekazywane m.in. firmom hostingowym, dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, dostawcom usług internetowych (np. Google) czy portalom opiniotwórczym. Dane statystyczne są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. OKRES PRZETWARZANIA. Dane są przetwarzane tylko przez okres, w którym istnieje ku temu podstawa prawna a więc do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny ich przechowywania, ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. W praktyce dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika, które może nastąpić na żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia. Pozostaną jedynie archiwalne potwierdzenia zawartych przez Ciebie transakcji, których konieczność przechowywania związana jest np. z przysługującymi Ci roszczeniami z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia Umowy o charakterze ciągłym jak na przykład świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku zawarcia Umowy o innym charakterze niż ciągły jak na przykład Umowa Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

DZIEŃ ROBOCZY - Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

DOWÓD ZAKUPU - Dowolny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy, np. paragon, faktura, wyciąg z konta, wydruk z karty kredytowej czy korespondencja e-mailowa. 

FORMULARZ REJESTRACJI - Formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia i tym samym dokonanie zakupu, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KONSUMENT - Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER - Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT - Dostępna w Sklepie Internetowym odzież będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN - Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Perso.

SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy "Perso" będący własnością Usługodawcy i dostępny pod adresem internetowym: www.perso.pl oraz www.perso-shop.pl.

SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA - Adam Kolmus, Małgorzata Kolmus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.D.H. KOLIMPEX s.c. wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pola Karolińskie 4, 02 - 401 Warszawa, NIP: 5272121068, REGON: 012981193, adres poczty elektronicznej: biuro@kolimpex.pl, numer telefonu: 22 863 56 65 oraz numer faksu: 22 863 67 59.

UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w skład której wchodzą Konto, Newsletter, Formularz zamówienia.

USŁUGOBIORCA - Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE - Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.